Algemene voorwaarden

Afdeling I – Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

Femme Personal Training: Femme Personal Training is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65142284.

Lid: persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij Femme Personal Training.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Femme Personal Training en een lid.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Femme Personal Training en een lid, tenzij Femme Personal Training en het lid voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 3 Aanbod

Femme Personal Training doet een aanbod voor de diensten en producten op de website van Femme Personal Training (https://www.femmepersonaltraining.nl/).

Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door het lid mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Femme Personal Training niet.

 

Artikel 4 Aanvaarding

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod door het lid is geaccepteerd en deze aanvaarding door Femme Personal Training is ontvangen. Femme Personal Training bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de aanvaarding.

Overeenkomsten zijn strikt persoonlijk kunnen niet door het lid worden overgedragen aan derden. 

 

Artikel 5 Herroepingsrecht voor Consumenten

Een consument heeft het recht om de overeenkomst gedurende een bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

Heb je de overeenkomst binnen de bedenktijd beëindigd, dan moet het lid betalen naar ratio dat zij de dienst heeft gebruikt.

 

Artikel 6 Verplichtingen van Femme Personal Training bij herroeping

Na ontvangst van een bericht van herroeping door het lid stuurt Femme Personal Training zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.

Femme Personal Training gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat het lid heeft gebruikt, tenzij het lid instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor het lid.

 

Afdeling II – Diensten

Artikel 7 Duur van de Overeenkomst

De overeenkomst tussen Femme Personal Training en een lid wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij bij aankoop uitdrukkelijk en in schriftelijke of elektronische vorm anders is overeengekomen.

 

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst door Femme Personal Training

Op Femme Personal Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van het lid gedurende de overeenkomst. Femme Personal Training voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Femme Personal Training niet in staat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door het lid gestelde doel.

 

Artikel 9 Tijdstip en locatie

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt op een door Femme Personal Training aan te wijzen tijdstip en locatie, tenzij anders is overeengekomen.

Femme Personal Training heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst via internet te laten plaatsvinden. Aan het lid zal dan toegang tot een online dienst worden verschaft waarmee uitvoering aan de overeenkomst kan worden gegeven. 

Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Femme Personal Training bevoegd om in overleg met het lid een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 12 uur voordat de dienst begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Femme Personal Training als ook het lid.

 

Artikel 10 Verplichtingen van het Lid bij de uitvoering van een overeenkomst

Het lid is verplicht om Femme Personal Training te informeren over een medische contra-indicatie, blessure of andere fysieke en/of mentale conditie die deelname aan een van de diensten moeilijk, onveilig of onmogelijk zou kunnen maken.

Het lid is verplicht om Femme Personal Training onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in een postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en/of telefoonnummer.

 

Artikel 11 Opzegging van de overeenkomst

Zowel Femme Personal Training als het lid hebben het recht om de overeenkomst schriftelijk of elektronisch op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand.

Femme Personal Training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als het lid niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door het lid is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts.

 

Artikel 12 Levering van diensten

Als de overeengekomen prijs niet of niet op tijd wordt voldaan, heeft Femme Personal Training het recht om de levering van de overeenkomst op te schorten totdat de volledige koopprijs is voldaan. 

Femme Personal Training heeft daarnaast het recht om de overeenkomst te ontbinden via een aan het lid gerichte verklaring in schriftelijke of elektronische vorm als betaling achterwege blijft.

Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim aan de zijde van het lid met als gevolg dat het lid een verlate levering van de diensten door Femme Personal Training niet aan Femme Personal Training kan tegenwerpen. 

 

Afdeling III – Prijs

Artikel 13 Prijzen en prijswijzigingen

Alle door Femme Personal Training gehanteerde prijzen voor zijn inclusief BTW.

Femme Personal Training heeft het recht om haar prijzen op elk moment aan te passen. Tijdens de geldigheidsduur van een overeenkomst worden de daarin genoemde prijzen niet verhoogd, behalve als sprake is van een verandering in het BTW tarief. 

 

Artikel 14 Betaling en betalingstermijn

Vergoedingen voor een dienst worden per vier weken vooraf geïncasseerd via automatische incasso of voorafgaand bij aankoop voor de desbetreffende dienst, tenzij in schriftelijke of elektronisch vorm anders is overeengekomen. Femme Personal Training zal ook facturen beschikbaar stellen.

 

Bij niet tijdige betaling, mislukte betaling of stornering van een betaling wordt het lid door Femme Personal Training in schriftelijke of elektronisch vorm op de hoogte gesteld en krijgt zij de mogelijkheid om het openstaande bedrag binnen veertien (14) dagen te voldoen. Als de betaling niet binnen deze termijn van veertien (14) dagen is ontvangen, raakt het lid van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

Als het lid in verzuim is geraakt, is Femme Personal Training gerechtigd de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen en zal alles wat het lid uit welke hoofde dan ook aan Femme Personal Training verschuldigd is direct opeisbaar worden. Daarnaast heeft Femme Personal Training het recht om de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten totdat alle uitstaande bedragen zijn voldaan.

 

Afdeling IV – Overige bepalingen

Artikel 15 Informatieverstrekking door het lid

Het lid stelt alle gegevens en bescheiden, waarvan Femme Personal Training aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Femme Personal Training ter beschikking. 

Het lid staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Femme Personal Training verstrekte gegevens. 

Femme Personal Training is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Femme Personal Training is uitgegaan van eventueel door het lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Femme Personal Training kenbaar behoorde te zijn. 

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid van Femme Personal Training

Leden maken op eigen risico gebruik van de door Femme Personal Training verstrekte diensten.

Voor elke door Femme Personal Training aanvaarde overeenkomst geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Femme Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten. 

Femme Personal Training is niet aansprakelijk als het lid op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de personal trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van het lid. 

Femme Personal Training is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.

Femme Personal Training is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Femme Personal Training geleverde diensten.

Femme Personal Training is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten.

 

Mocht Femme Personal Training aansprakelijk zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

Als het lid aantoont dat zij schade heeft geleden door handelen of nalaten van Femme Personal Training, die vermeden zou zijn als Femme Personal Training zorgvuldig en deskundig had gehandeld, dan is Femme Personal Training aansprakelijk voor deze schade tot maximaal het bedrag dat wordt uitbetaald onder de door Femme Personal Training afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

Onder schade wordt uitsluitend verstaan: schade aan personen, materiële schade.

 

Artikel 17 Overmacht

Femme Personal Training is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst als Femme Personal Training daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van Femme Personal Training.

Naast wat in de wet en in de jurisprudentie als overmacht wordt aangemerkt, wordt onder overmacht in deze algemene voorwaarden ook verstaan: (burger)oorlog en de dreiging van (burger)oorlog, natuurrampen, stakingen, epidemieën, pandemieën, brand, overstromingen, overheidsmaatregelen, niet-nakoming door leveranciers of door ingeschakelde derden, evenals externe oorzaken, al dan niet voorzien, die buiten de macht van Femme Personal Training liggen maar waardoor Femme Personal Training zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen.

In geval van overmacht spant Femme Personal Training zich in om de overeenkomst op een andere manier na te komen.

Femme Personal Training en het lid kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

Artikel 18 Persoonlijke gegevens

Ter uitvoering van de overeenkomst verzamelt Femme Personal Training persoonsgegevens van het lid. Femme Personal Training verwerkt deze persoonsgegevens zorgvuldig en binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Femme Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over het lid. De persoonlijke gegevens van het lid zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Femme Personal Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld

Artikel 19 Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Femme Personal Training is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart het lid de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen. Femme Personal Training is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.