Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begrippen

Femme Personal Training: Femme Personal Training is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65142284.

Lid: persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij Femme Personal Training.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Femme Personal Training en een lid.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Femme Personal Training en een lid, tenzij Femme Personal Training en het Lid voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 3 Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Femme Personal Training te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan Femme Personal Training door te geven.

 

Artikel 4 Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal Femme Personal Training meedelen wanneer het lid verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met het lid. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Femme Personal Training bevoegd om in overleg met het lid een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 12 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Femme Personal Training als ook het lid.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Op Femme Personal Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van het lid gedurende de activiteit. Femme Personal Training voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Femme Personal Training niet in staat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door het lid gestelde doel.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Voor elke door Femme Personal Training aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Femme Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten. 

Femme Personal Training is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. 

Femme Personal Training is niet aansprakelijk wanneer bij Femme Personal Training, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan het lid toebehorende zaken verloren gaan. 

Femme Personal Training is niet aansprakelijk als het lid op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de personal trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van het lid. 

Het lid verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door het lid worden gedragen. 

Het lid verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Femme Personal Training wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Femme Personal Training aanbiedt.

Femme Personal Training is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.

Femme Personal Training is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Femme Personal Training geleverde diensten.

 

Artikel 7 Ontbinding

Een Overeenkomst eindigt automatisch na verloop van de contractduur. Femme Personal Training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als het lid niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door het lid is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Utrecht. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Femme Personal Training.

 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van het lid en Femme Personal Training zal Femme Personal Training meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien het lid niet tijdig betaalt, is Femme Personal Training gerechtigd het lid toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Femme Personal Training te voldoen. Indien Femme Personal Training over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Femme Personal Training een bedrag aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Femme Personal Training is gerechtigd de prijzen ten alle tijden te wijzigen, deze nieuwe prijzen gelden alleen voor nieuwe leden en/of nieuwe overeenkomsten.

 

Artikel 9 Ziekmelding

Indien het lid niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat het lid dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Femme Personal Training. Alle afspraken dienen 12 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

 

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Femme Personal Training is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de personal trainer wordt voor het lid een alternatief geboden. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als het lid op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden.

 

Artikel 11 Gezondheid

Het lid verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht het lid zich ertoe alvorens de overeenkomst met Femme Personal Training aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is het lid tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Femme Personal Training.

 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

Femme Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over het lid. De persoonlijke gegevens van het lid zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Femme Personal Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 13 Foto's

Het lid is zich ervan bewust dat er tijdens de training bij Femme Personal Training foto’s en/of video's van het lid kunnen worden gemaakt in het kader van de bedrijfsvoering van Femme Personal Training. Het lid verleent bij dezen toestemming voor de openbaarmaking en/of de verveelvoudiging ervan door Femme Personal Training. Het gaat hier altijd om beeldmateriaal waarop het lid niet herkenbaar in beeld is (gezicht niet zichtbaar). De in dit artikel verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel gewijzigde omstandigheden. Het lid doet bij voorbaat afstand van het recht om zich op gewijzigde omstandigheden te beroepen.

 

Artikel 14 Intellectueel eigendom

Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Femme Personal Training voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Femme Personal Training. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Femme Personal Training. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, etc. ten behoeve van Femme Personal Training zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Femme Personal Training ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.

 

Artikel 15 Geschillen

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Femme Personal Training is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart het lid de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen. Femme Personal Training is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.